Bitime az kald dayann Boann gazabndan kurtulun..
CLOSE
CLOSE